ܐܒܪܐ ܐܘ ܦܪܦܠܘܛܐ (ܣܘܕܐܝܬ ܦܪܐ) ܗܘ ܡܕܡ ܕܩܪܝܡ ܘܡܠܒܫ ܒܓܘܫܡܐ ܕܦܪ̈ܚܬܐ. ܘܗܘ ܐܦ ܓܦܐ ܐܘ ܟܢܦܐ ܕܦܪ̈ܚܬܐ܀

ܐܒܪܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܸܒ݂ܪܵܐ . ܦܲܪܦܠܘܼܛܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܸܒ݂ܪܹ̈ܐ . ܦܲܪ̈ܦܠܘܼܛܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܶܒ̥ܪܳܐ . ܦܰܪܦܠܽܘܛܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܶܒ̥ܪ̈ܶܐ . ܦܰܪ̈ܦܠܽܘܛܶܐ)