ܐܕܘܠܦ ܗܝܛܠܪ

ܐܕܘܠܦ ܗܝܛܠܪ (ܝܠܝܕ ܒܢܡܣܐ 20 ܒܢܝܣܢ ܒ1889 ܘܡܝܬ 30 ܒܢܝܣܢ ܒ1945) ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܓܪܡܢܝܐ ܕܓܒܐ ܡܫܘܬܦܢܐ ܐܬܪܝܐ ܕܦܠܚ̈ܐ ܓܪ̈ܡܢܝܐ܂ ܗܝܛܠܪ ܣܡ ܠܗ ܟܘܦ ܐܠܐ ܠܘܝ ܘܐܙܠ ܠܚܒܘܫܝܐ܂ ܬܡܢ ܒܚܒܘܫܝܐ ܟܬܒ ܣܦܪܗ ܕ"ܡܐܝܢ ܩܐܡܦܦ" ("ܬܟܬܘܫܐ ܕܝܠܝ") ܕܗܘܝ ܡܕܡ ܡܩܕܫܐ ܠܟܠܐ ܢܙܝܐ܀

ܗܝܛܠܪ ܘܩܐܪܠ ܡܐܢܪܗܐܝܡ ܒ1942

ܥܠ ܗܝܛܠܪ ܪܚܡ ܗܘܐ ܣܓܝ ܩܪܒܐ ܩܛܠ ܗܠ 50 ܡܝܠܝ̈ܘܢܐ ܐܢܫ̈ܐ ܘܡܢܝܐ 6 ܡܝܠܝ̈ܘܢܐ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܒܩܛܠܥܡܐ ܝܗܘܕܝܐ܀

ܒܝܘܡܐ ܚܪܝܐ ܒܩܪܒܐ ܓܘܢܝܐ ܒ1945 ܩܛܝܠܗ ܪܘܚܐ ܥܡ ܐܬܬܗ܀

ܐܦ ܚܙܝEdit

ܬܠܫܝܬܐ ܕܩܛܠܐ ܕܐܕܘܠܦ ܗܝܛܠܪ