ܢܦܠܐ ܡܕܝܢܬ ܐܙܟ̥ ܐܘ ܗܐܙܟ ܡܫܡܗܬܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܥܶܠܝܬܐ ܒܡܕܢܚ ܬܝܡܰܢ ܛܘܪܩܝܐ܆ ܒܐܬ̥ܪܐ ܕ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܡܒܪܟ̥ܐ܆ ܘܝܘܡܢܐ ܐܝܬ̥ܝܗ ܒܐܬ̥ܪܐ ܕ ܛܘܪܩܝܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܫܝܪܢܐܟ ܆ ܩܪܝܒܬܐ ܡܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܡܪܕܝܢ.

ܫܡܐ ܕܐܙܟ̥

ܫܚܠܦ

ܐܙܟ̥ (آزخ ) (Azekh , Azakh) ܒܩܛܢܝܘܬ̥ܐ ܬܘܪܟܝܬܐ ܐܝܬ̥ܘܗܝ ܐܝܕܠ (إيدل ) (Idil )܆ ܘܫܡܗ̊ ܫܪܝܪܐ ܒܡܟܬܒܙܒܢܐ ܐܝܬܘܗܝ (ܒܐܙܒܕܝ ܐܘ ܒܝܬ̥ ܙܒܕܰܝ ) ܡܪܥܝܬܐ ܒܪܝܟ̥ܬܐ ܘܡܫܡܗܬܐ ܆

ܓܢ̱ܒܪܘܬܐ ܕ ܐܙܟ

ܫܚܠܦ

ܝܘܡܢܐ ܣܦܩܬ ܠܗ̊ ܐܙܟ ܡܢ ܥܡܘܪܝܗ̊ ܣܘܪ̈ܝܳܝܐ ܆ ܣܛܪ ܡܢ ܚܕܟܡܐ ܐ̱ܝܩܪ̈ܬ̥ܐ܆ ܘܗܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܓܢ̱ܒܪܬܐ܆ ܚܣܢܐ ܕ ܝܠܕܬ̥ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܡܫܡܗܐ ܕܐܩܪܒܬ̥ ܚܠܦ ܐܙܟ̥ܝ̈ܐ ܒ ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ܆ ܕܗܘܐ ܥܠ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܒܟܠܗ ܐܬ̥ܪܐ ܕ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ܆ ܒܫܢܬ 1915 - 1919ܡ ܘܒܡܕܒܚ̈ܬܐ ܕ ܪܐܘܢܕܘܙ 1895ܡ܆ ܘܦܠܛܬ ܐܙܟ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܕܫ̈ܐ ܗܠܝܢ ܡܪܝܪ̈ܐ ܒܐܬܠܝܛܘܬ̥ܐ ܘܓܢ̱ܒܪܘܬ̥ܐ ܣܟ̥ ܠܐ ܡܬܛܥܝܐ ܒܟܠܗ ܡܟܬܒܙܒܢܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܡ ܐܚܘ̈ܬܗ̊ ܒܐܓ̥ܘܢܐ ܥܝܢܘܪܕܐ ܘ ܐܪܒܐ ܘ ܒܡܬܥܕܪܢܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܩܪܝܬܐ ܕ ܟܦܫܢܐ ܕܐܬܚܡܣܢ ܗ̱ܘܐ ܒܡܪܥܝܬ ܒܝܬ ܙܒܕܝ ܕܗܝ ܐܙܟ̥܆ ܘܟܢ ܒܐܚܪ̈ܝܬܐ ܕܬܠܝܬܝܢܝܬ̈ܐ ܘܫܘܪܝ 1943 ܐܬܓܠܘܝܘ ܣܘܓܐܐ ܕ ܐܙܟܝ̈ܐ܆ ܐܘ ܫܪܝܪܐܝܬ̥ ܫܢܝܘ ܘܠܐ ܐܬܓܠܘܝܘ܆ ܘܥܒܪܘ ܬܚܘܡܐ ܕ ܣܘܪܝܐ܆ ܘܫܬܐܣ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕ ܕܝܪܝܟ ܕܗܝ ܡܐܠܟܝܗ ܝܘܡܢܐ܆ ܘܐܬܐ ܡܢܗܘܢ ܠܡܕܝܢܬ ܩܡܫܠܝ ܡܚܣܢܬ̥ ܒܐܠܗܐ ܘ ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܆ ܘܡܢ ܪܒ ܩܘܝܐܣ ܕܝܠܗ̊ ܟܦܫܢܐ ܘ ܚܕܠ܆ ܘ ܐܣܦܣ ܘ ܥܡܝܪܝܢ ܘܬܠ ܒܠ ܘܣܛܪ. ܘܡܫܝܚܝܘܬ̥ܐ ܥܠܬ ܠܐܙܟ̥ ܒܟ̥ܝܪܐܝܬ ܡܢ ܕܪܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܫܬܟܚ ܫܡܐ ܕܚܕ ܐܦܣܩܘܦܐ ܥܠ ܒܝܬܙܒܕܝ ܡܢ ܫܢܬ 120ܡ.

ܡܒܘ̈ܥܐ

ܫܚܠܦ
  1. ܟܬܒܐ ܕܒܝܬܙܒܕܝ (ܐܙܟ) ܓܕܫ̈ܐ ܘܓܒܪ̈ܐ ܠܡܚܣܝܐ ܫܡܫܐ ܝܘܣܦ ܐܠܩܣ - ܣܘܪܝܐ. [1]
  2. 2ܟܬ̥ܒܐ ܕ ܒܝܬܙܒܕܝ ܗܪܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܠܫܡܫܐ ܐܪܟ̥ܕܝܩܢܐ ܠܚܕܐ ܐܣܚܩ - ܣܘܪܝܐ. [2]

ܐܣܪ̈ܐ ܓܘ̈ܝܐ

ܫܚܠܦ

ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ

  1. https://archive.org/details/unset0000ed_q8n0/page/n231
  2. https://archive.org/details/unset0000auth_t7a6