ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ

ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ܀

ܐܬܝܠܕ ܒ-3 ܐܝܪ 1965 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܩܐܡܫܠܝ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܘܫܡܐ ܕܝܠܗ ܫܪܫܝܐ ܗܘܐ ܣܥܝܕ ܟܪܝܡ. ܐܬܣܝܡ ܟܗܢܐ ܒܫܢܬ 1985 ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ ܥܠ ܡܕܢܚܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ ܒܫܢܬ 1996. ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ ܥܝܘܐܨ ܐܬܓܒܝ ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܘܐܬܪܫܡ ܒ29 ܐܝܪ 2014܀