ܐܠܗܐ

ܐܠܗܐ ܗܘ ܫܡܐ ܕܒܪܘܝܐ ܕܬܐܒܝܠ ܒܬܘܕ̈ܝܬܐ. ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܟܠ ܬܘܕܝ ܐܒܪܗܡܝܐ ܐܘܟܝܬ ܝܗܘܕܝܘܬܐ ܘܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܐܣܠܐܡ܀

ܨܘܪܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ

ܝܗܘܕܝܘܬܐEdit

ܒܝܗܘܕܝܘܬܐ ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ "ܝܗܘܗ" (ܥܒܪܐܝܬ יהוה‎) ܘܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܡܪܝܐ. ܝܗܘܕ̈ܘܝܐ ܠܐ ܐܡܪܝܢ ܫܡܗ ܕܝܗܘܗ܇ ܟܕ ܝܗܘܕ̈ܘܝܐ ܢܬܠܘܢ ܐܝܩܪܐ ܠܐܠܗܐ. ܥܠ ܗܕܐ ܐܠܗܐ ܐܬܩܪܐ "ܐܠܘܗܝܡ" (ܥܒܪܐܝܬ אֱלהִים)܀

ܡܫܝܚܝܘܬܐEdit

ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܐܠܗܐ ܗܘ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܫܡܝܢܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ. ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܐܦ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܐܦ ܐܡܪܝܢ "ܡܪܝܐ" ܠܢܬܠܘܢ ܐܝܩܪܐ ܠܐܠܗܐ܀

ܐܣܠܐܡEdit

ܒܐܣܠܐܡ ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܐ "ܐܠܠܗ" (ܥܪܒܐܝܬ الله). ܐܬܟܬܒ ܗܘܐ ܫܡܐ ܗܢܐ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܣܠܐܡ ܩܘܪܐܢ܀