ܐܠܗܐ ܦܫܝܛܐܝܬ ܗܘ ܒܪܘܝܐ ܕܬܐܒܝܠ ܒܬܘܕ̈ܝܬܐ܁ ܐܚܪ̈ܢܐ ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܐܠܗ̈ܐ ܐܘ ܐܠܗ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܚܕ܁ ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܟܠ ܬܘܕܝ ܐܒܪܗܡܝܐ ܐܘܟܝܬ ܝܗܘܕܝܘܬܐ ܘܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܐܣܠܐܡ܀

ܨܘܪܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ

ܝܗܘܕܝܘܬܐ

ܫܚܠܦ

ܒܝܗܘܕܝܘܬܐ ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ "ܝܗܘܗ" (ܥܒܪܐܝܬ יהוה‎) ܘܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܡܪܝܐ. ܝܗܘܕ̈ܘܝܐ ܠܐ ܐܡܪܝܢ ܫܡܗ ܕܝܗܘܗ܇ ܟܕ ܝܗܘܕ̈ܘܝܐ ܢܬܠܘܢ ܐܝܩܪܐ ܠܐܠܗܐ. ܥܠ ܗܕܐ ܐܠܗܐ ܐܬܩܪܐ "ܐܠܘܗܝܡ" (ܥܒܪܐܝܬ אֱלהִים)܀

ܡܫܝܚܝܘܬܐ

ܫܚܠܦ

ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܫܡܗ ܝܗܘܗ܁ ܐܠܗܐ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܕܒܓܘܐ ܗܘ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܒܪܡ ܚܕܚܕ̈ܢܐ ܡܫ̈ܝܚܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܐ ܬܠܝ̈ܬܝܐ܁ ܐܠܗܐ ܗܘ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܫܡܝܢܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ. ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܐܦ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܐܦ ܐܡܪܝܢ "ܡܪܝܐ" ܠܢܬܠܘܢ ܐܝܩܪܐ ܠܐܠܗܐ܀

ܐܣܠܐܡ

ܫܚܠܦ

ܒܐܣܠܐܡ ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܐ "ܐܠܠܗ" (ܥܪܒܐܝܬ الله). ܐܬܟܬܒ ܗܘܐ ܫܡܐ ܗܢܐ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܣܠܐܡ ܩܘܪܐܢ܀