ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ

ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ (ܥܪܒܐܝܬ الإسكندرية܆ ܩܘܦܛܐܝܬ ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲓⲁ ܐܘ ⲣⲁⲕⲟϯ) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܒܪܒܘܬܐ ܒܡܨܪܝܢ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܪܒܥܡܐܐ ܪ̈ܒܘܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܝܘܡܢܐ܀

ܓܫܪܐ ܕܣܛܐܢܠܝ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ
ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܓܘܢܐ ܫܥܘܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܡܨܪܝܢ