Open main menu

ܐܠܦܒܝܬ ܝܘܢܝܐ

ܐܬܘ̈ܬܐEdit

ܐܝܬ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܐܬܘ̈ܢ ܠܐܠܦܒܝܬ ܝܘܢܝܐ (ܫܒܥܐ ܙܘܥ̈ܝܢ):

ܫܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܫܡܐ ܝܘܢܝܐ ܪܒܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܩܠܐ ܫܪܝܪܐ ܩܠܐ ܟܬܝܒܐ
ܐܠܦܐ Άλφα Α α ܙܩܦܐ ܐܘ ܦܬܚܐ ܐ
ܒܝܛܐ Βήτα Β β ܒ݂ ܒ
ܓܐܡܐ Γάμμα Γ γ ܓ݂ ܓ
ܕܠܛܐ Δέλτα Δ δ ܕ݂ ܕ
ܐܦܣܝܠܘܢ Έψιλον Ε ε ܙܠܡܐ ܦܫܝܩܐ ܐ
ܙܝܛܐ Ζήτα Ζ ζ ܙ ܙ
ܐܛܐ Ήτα Η η ܚܒܨܐ ܝ
ܬܝܛܐ Θήτα Θ θ ܬ݂ ܬ
ܝܘܛܐ Ιώτα Ι ι ܚܒܨܐ ܝ
ܩܐܦܐ Κάππα Κ κ ܟܟ ܩ
ܠܐܡܕܐ/ܠܐܡܒܕܐ Λάμδα/Λάμβδα Λ λ ܠ ܠ
ܡܘ Μυ Μ μ ܡܡ ܡܡ
ܢܘ Νυ Ν ν ܢܢ ܢܢ
ܟܣܝ Ξι Ξ ξ ܟܣ ܩܣ/ܟܣ
ܐܘܡܝܩܪܘܢ Όμικρον Ο ο ܪܘܚܐ ܘ
ܦܐܝ Πι Π π ܦ ܦ
ܪܘ Ρω Ρ ρ ܪ ܪ
ܣܝܓܡܐ Σίγμα Σ σς ܣ ܣ
ܬܐܘ Ταυ Τ τ ܬ ܛ
ܐܘܦܣܝܠܘܢ Ύψιλον Υ υ ܚܒܨܐ ܘ
ܦܝ Φι Φ φ ܦ̮/ܦ݂ ܦ
ܟܝ Χι Χ χ ܟ݂ܟ ܟܟ
ܦܣܝ Ψι Ψ ψ ܦܣ ܦܣ
ܐܘܡܝܓܐ Ωμέγα Ω ω ܪܘܚܐ ܘ

ܐܬܘ̈ܬܐ ܥܬܝܩ̈ܬܐ:

ܫܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܫܡܐ ܝܘܢܝܐ ܪܒܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܩܠܐ ܫܪܝܪܐ ܩܠܐ ܟܬܝܒܐ
ܕܝܓܐܡܐ Δίγαμμα Ϝ ϝ ܘ ܘ
ܣܬܝܓܡܐ Στίγμα Ϛ ϛ ܣܬ ܣܬ
ܗܐܬܐ Ἧτα Ͱ ͱ ܗ ܗ
ܨܐܢ Σάν Ϻ ϻ ܨ ܨ
ܩܘܦܐ Κόππα Ϙ ϙ ܩ ܩ
ܣܐܡܦܝ Σαμπῖ Ͳ ͳ ܣ ܣ
ܫܘ Ϸ ϸ ܫ ܫ

ܐܦ ܚܙܝEdit

ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐEdit

ܐܦ ܚܙܝEdit