ܐܡܐܣܝܐ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܐܡܐܣܝܐ ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܛܘܪܩܝܐ. ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܡܐܣܝܐ ܢܦܠܐ ܥܠ ܣܦܬ ܢܗܪܐ ܕܝܫܝܠܐܝܪܡܐܩ ܘܒܬܝܡܢܗ̇ ܕܨܐܡܨܘܢ ܡܪܕܐ ܕܚܡܫܝܢ ܡܝ̈ܠܝܢ܀

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܡܐܣܝܐ (ܣܘܡܩܬܐ) ܒܓܘ ܛܘܪܩܝܐ