ܐܣܟܝܡܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ

ܐܣܟܝܡܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܕܒܢܝܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܕܕܝܪܐ ܥܠܝܬܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܝܠ ܘܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܕܒܚܣܢܐ ܥܒܪܝܐ ܒܓܒܐ ܓܪܒܝܝܐ ܕܡܘܨܠ ܕܒܗ ܫܩܠܘ ܛܘܟܣܐ ܓܡܝܪܐ ܟܠܗܘܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܢ ܬܘܠܡܕܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܕܪܐ ܬܡܝܢܝܐ.

ܠܦܦܐ:Church Of the East1.jpg
ܐܣܟܝܡܐ ܕܒܢܝܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܕܕܝܪܐ ܥܠܝܬܐ