ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: επίσκοπος) ܗܘ ܐܢܫܐ ܕܕܪܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܒܥܕ̈ܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ܂ ܟܠ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܒܡܪ̈ܥܝܬܗܘܢ (ܡܕܒܪ̈ܢܘܬܗܘܢ)܀

ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ