ܐܦܫܬܐ

ܐܦܫܬ̈ܐ (ܐܘ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܒܫܬܐ) (ܠܝܬ ܠܗ ܚܕܢܝܐ) ܥܢܒ̈ܐ ܝܒܝܫܬ̈ܐ܀

ܐܦܫܬ̈ܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܲܦ̮̈ܫܵܬ݂ܵܐ . ܐܲܒ݂̈ܫܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܶܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ . ܐܶܒ̥̈ܫܳܬ̥ܳܐ)