ܐܫܬܐ (ܐܣܝܘܬܐ)

ܐܫܬܐ ܗܝ ܓܕܫܐ ܐܣܝܝܐ. ܐܫܬܐ ܗܝ ܚܡܝܡܘܬ ܓܘܫܡܐ ܠܥܠ ܡܢ ܫܘܝܐ ܟܝܢܝܐ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܓܘܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ܀

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܸܫܵܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܸܫܵܬ݂̈ܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܶܫܳܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܶܫܳܬ̥̈ܘܳܬ̥ܳܐ)