ܒܝܢܣܢܛ ܒܐܢ ܟܘܟ

ܒܝܢܣܢܛ ܒܐܢ ܟܘܟ (ܗܘܠܢܕܐܝܬ: Vincent van Gogh܆ ܐܬܝܠܕ 30 ܒܐܕܪ 1853 ܘܡܝܬ 29 ܒܬܡܘܙ 1890) ܗܘܐ ܪܫܘܡܐ ܗܘܠܢܕܝܐ ܘܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܬܩܢ̈ܐ ܕܐܣܟܘܠܐ ܕܒܬܪ-ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܥܠ ܪܘܫܡܐ܀

ܚܙܘܐ ܕܠܠܝܐ ܡܟܘܟܒܝܐ ܕܒܐܢ ܟܘܟ.