ܒܪܩܩܐ

ܒܪܩܩܐ ܗܘ ܡܫܛܚܐ ܡܗܝܐ ܚܕܝܪܐ ܒܝܒܫܬܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܓܒ̈ܝܢ. ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ ܟܠܐ ܒܪ̈ܩܩܐ ܗܘܝܢܐ ܐܘ ܡܬܘܫܥܝܢܐ ܒܦܠܛܐ ܡܢ ܪܘܡܪܡܐ ܕܬܘܚܡܐ ܕܐܦܐ ܕܝܡܐ ܒܚܘܬܡܐ ܕܙܒܢܐ ܓܠܝܕܝܐ. ܚܕܚܕܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܪ̈ܩܩܐ ܐܝܟ ܒܪܩܩܐ ܕܩܠܝܦܘܪܢܝܐ ܒܪܩܩܐ ܕܥܘܡܐܢ ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ ܒܪܝܝܢܐ ܦܠܛܐ ܡܢ ܕܪܦܬܐ ܕܩܠܦܐ ܕܐܪܥܐ ܗܘ ܕܥܠܠ ܚܒܨܐ ܣܗܡܐ ܡܢ ܣܦܪ ܝܡܐ ܬܚܘܬ ܬܚܘܡܐ ܕܐܦܐ ܕܝܡܐ܀

ܨܘܪܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܒܪܩܩܐ ܕܣܢ ܣܒܐܣܛܝܐܢ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܣܦܢܝܐ

ܛܘܦܣ̈ܐ ܕܒܪ̈ܩܩܐEdit

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܲܪܩܵܩܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܲܪ̈ܩܵܩܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܰܪܩܳܩܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܰܪ̈ܩܳܩܶܐ)