Open main menu
ܐܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܣܘܡܐ ܟܢܫܐ ܣܓܝ ܡܫܘܫܘܛܐ ܐܟܼ ܗܕܐ ܣܪܬܐ ܒܗܘܢ ܟܘܢ

ܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܐܬܝ ܡܢ ܝܒܫܬܐ ܕܐܦܪܝܩܐ ܩܕܡ 200.000 ܫܢܝܐ. ܐܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܬܗ ܡܐܚܐ ܡܫܘܫܘܛܐ ܘܥܡܗ ܩܘܕܪܝܢ ܕܡܡܠܠܢ ܒܠܫܢܐ ܡܫܚܠܦܐ܀