ܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܐܬܝ ܡܢ ܝܒܫܬܐ ܕܐܦܪܝܩܐ ܩܕܡ 200.000 ܫܢܝܐ. ܐܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܬܗ ܡܐܚܐ ܡܫܘܫܘܛܐ ܘܥܡܗ ܩܘܕܪܝܢ ܕܡܡܠܠܢ ܒܠܫܢܐ ܡܫܚܠܦܐ܀

ܐܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܣܘܡܐ ܟܢܫܐ ܣܓܝ ܡܫܘܫܘܛܐ ܐܟܼ ܗܕܐ ܣܪܬܐ ܒܗܘܢ ܟܘܢ