ܓܝܕܐ ܗܘ ܡܐܣܪܬܐ ܕܟܘܪ̈ܐ ܕܡܫܢܐ ܝܕܥܬ̈ܐ ܐܘ ܐܓܪ̈ܬܐ ܡܢ ܡܢܘܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦܬ̈ܐ ܕܓܘܫܡܐ ܠܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ܀

ܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܓܝܵܕ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܝܵܕ݂ܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܓܝܳܕ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܝܳܕ̥̈ܶܐ)