ܓܢܬ ܫܒܪܐ

ܓܢܬ ܫܒܪܐ ܗܝ ܡܫܩܠܐ ܡܛܝܒܢܐ ܠܫܘܢܝ ܫܒܪ̈ܐ ܡܢ ܐܐܪ ܕܒܝܬܐ ܠܡܕܪܫܬܐ. ܓܢܬ ܫܒܪܐ ܐܝܬܝܗ ܡܫܩܠܐ ܣܓܝ ܐܠܨܝܐ ܒܬܪܒܝܬܐ ܕܫܒܪܐ܀

ܓܢܬ ܫܒܪܐ ܕܕܡܐܝܠ ܒܥܢܟܒܐ