User contributions

27 ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ 2016

21 ܒܐܝܪ 2016

13 ܒܐܝܪ 2016

12 ܒܐܝܪ 2016

25 ܒܢܝܣܢ 2016

24 ܒܢܝܣܢ 2016