«ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܬܘܣܦܬܐ2
(ܬܘܣܦܬܐ2)
 
== ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ==
ܝܬܝܕ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܡܫܡܗ̈ܐ ܕܐܬܥܢܘܝܘ ܘܐܬܚܒܪ ܘܐܬܕܡܝܘ ܒܗܠ̈ܟ̥ܬܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܛܘܒܬܢܐ ܐܝܬ̥ܝܗܘܢ܆ ܡܪܝ ܐܫܥܝܐ ܚܠܒܝܐ ܆ ܡܪܝ ܐܚܐ ܆ ܡܪܝ ܡܝܟ̥ܐܝܠ ( ܟܬܘܒܐ ܕ ܬܫܥܝܬ ܚܝ̈ܘܗܝ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ) ܢܘܗܕܪܝܐ ܆ ܡܪܝ ܡܠܟܶܐ ܩܠܘܙܡܝܐ ( ܒܪ ܚܬܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ) ܡܢ ܩܠܘܙܡܐ ܘܗܝ ܕܘܟܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܡܨܪܝܢ ܕܐܬܘ ܡܢܗ̊܆ ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܬ̥ܐ ܗܘܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܐܝܬܝ ܥܡܗ ܫܒܥܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܬܩܪܝ [[ܡܫܝܚܐ]] ܬܪܝܢܐ ܒܝܬ ܡܫܝ̈ܚܝܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ. ܘܟܢ ܗܠܟ̥ ܥܠ ܐܘܪ̈ܚܬ̥ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܘ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܩܪܛܡܝܢܝܐ ܘ [[ܡܪܝ ܓܒܪܝܐܝܠ]] ܛܘܒܬ̥ܢܐ ܘܣܛܪ ܗܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܕܐܬܥܢܘܝܘ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܘܒܕܚܠܬ̥ ܐܠܗܐ ܐܬܨܒܬ̥ ܨܠܘܬ̥ܗܘܢ ܥܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܡܝܢ.
 
== ܡܒܘ̈ܥܐ ==
[[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] - [[ܟܦܫܢܗ]] - [[ܩܡܫܠܝ]] - [[ܕܝܪܐ ܕܡܪܝܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ]]
 
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية - طور عبدين -
634

edits