«ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
(ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ)
 
 
== ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ݊ ==
ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܪܐ ܡܫܡܗܐ ܕܥܡܐ [[ܣܘܪܝܝܐ]] ܐܘܪܬܕܘܟܣܝܐ ܒܟܠܗ̊ ܬܐܒܝܠ ܘܢܦܠ ܒܦܠܓܐ ܕܐܬܪܐ ܡܒܪܟܐ ܘܡܫܡܗܐ ܐܬܪܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܐܬܪܐ ܕܐܒܗ̈ܬܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܐ
 
ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܪܐ ܡܫܡܗܐ ܕܥܡܐ [[ܣܘܪܝܝܐ]] ܐܘܪܬܕܘܟܣܝܐ ܒܟܠܗ̊ ܬܐܒܝܠ ܘܢܦܠ ܒܦܠܓܐ ܕܐܬܪܐ ܡܒܪܟܐ ܘܡܫܡܗܐ ܐܬܪܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܐܬܪܐ ܕܐܒܗ̈ܬܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܐ
ܘܐܬܒܢܝܬ̥ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܒܫܢܬ̥ 397 ܒܝܕ ܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܘܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܩܪܛܡܝܢܝܐ ܟܕ ܥܕܪ ܠܗܘܢ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ [[ܐܠܗܐ]] ܕܐܬܐ ܠܗܘܢ ܒܠܠܝܐ ܟܕ ܕܡܝܟܝܢ ܗ̱ܘܘ.
 
 
 
== ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ݊ܣܘܪܝܝܐ ==
 
 
 
 
== ܩܘܪܝܐܣ ܕ ܛܘܪܥܒܕܝܢ݊ܛܘܪܥܒܕܝܢ ==