«ܓܒܐ ܕܒܥܬ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
(ܕܦܐ ܚܕܬܐ)
 
ܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ [[ܓܒܐ]] ܪܘܫܡܝܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܒ[[ܐܬܪܐ]] ܕ [[ܥܝܪܐܩ]]܆ ܡܢ ܫܢܬ 8܆ ܫܒܛ܆ 1963ܡ܆ ܘܥܕܡܐ ܠܢܦܠܬܐ ܕܪܝܫܐ ܥܝܪܩܝܐ [[ܨܕܐܡ ܚܣܝܢ]] ܒܣܝܩܘܡ 9܆ܢܝܣܢ ܆2003ܡ.
 
ܘܝܘܡܢܐ ܓܒܐ ܕܒܥܬ̥ ܘܫܡܗ ܓܡܝܪܐ (ܓܒܐ ܥܪܒܝܐ ܫܘܬܦܝܐ) ܘܒܠܫܢܐ [[ܥܪܒܝܐ]] (ܚܙܒ ܐܠܒܥܖ ܐܠܥܪܒܝ ܐܠܐܫܬܪܐܟܝ): (حزب البعث العربي الاشتراكي)܆ ܩܘܝ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕ [[ܐܬܪܐ]] ܕ [[ܣܘܪܝܐ]] ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ 2009ܡ܆ ܡܢ ܫܢܬ 8܆ܐܕܪ܆1963ܡ܆ ܒܬܪ ܩܘܝܡܐ ܐܘܟܝܬ (ܬ̥ܘܪܬ) ܐܕܪ8ܐܕܪ 1963܆ ܘܥܕܡܐ ܠ[[ܙܘܥܐ]] ܬܘܪܨܝܐ܆ ܕܪܝܫܐ [[ܚܐܦܛ ܐܠܐܣܕ]] ܒܣܝܩܘܡ 16܆11܆1970ܡ܆ ܘ ܟܢ ܒܬܪܗ ܒܪܗ ܡܝܩܪܐ ܐܣܝܐ [[ܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ]] ܆ ܡܢ ܫܢܬ 17܆ܬܡܘܙ܆2000ܡ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ.
 
ܘܗܘ ܗܢܐ ܓܒܐ ܕܒܥܬ ܫܬܐܣ ܠܗ ܟܢܘܫܝܐ [[ܡܫܝܚܝܐ]] ܘ[[ܣܘܪܝܝܐ]] ܘ[[ܥܪܒܝܐ]] ܕܥܠܝ̈ܡܐ ܛܢܢܐ ܥܠ ܐܘܡܬ̥ܐ ܥܪܒܝܬܐ. ܒܣܝܩܘܡ 7 ܆ ܢܝܣܢ ܆1947ܡ܆ ܐܘܟܝܬ ܒܬܪ ܕܢܣܒܬ [[ܣܘܪܝܐ]] ܫܪܝܘܬܗ̥ ܡܢ [[ܦܪܢܣܐ]] ܒܣܝܩܘܡ 17܆ ܢܝܣܢ܆1946ܡ܆ ܘܡܢ ܪ݁ܝܫܢܐ ܡܫܬܐ̈ܣܐ ܠܗܢܐ ܓܒܐ [[ܡܝܫܝܠ ܥܦܠܩ]] ܕܥܢܕ ܒ ܐܬܪܐ ܕ[[ܥܝܪܐܩ]] ܟܕ ܦܫ ܠܗ ܝܡܝܢܝܐ ܣܘܩܒܠܐ ܕܪܝܫܐ [[ܚܐܦܛ ܐܠܐܣܕ]] .
 
[[ar:حزب البعث العربي الاشتراكي]]
634

edits