«ܩܪܩܦܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
Minor cleaning.
ܙ (ܙܥܘܪ̈ܬܐ ܘܬܘܣܦܬܐ ܕܪܬܡܐ)
ܙ (Minor cleaning.)
[[Image:Skull of a horse.png|thumb|ܩܪܩܦܬܐ ܕ[[ܣܘܣܝܐ]]]]
 
'''ܩܪܩܦܬܐ''' (ܣܓܝܐܘܬܐ: '''ܩܪ̈ܩܦܬܐ''' ܐܘ '''ܩܪ̈ܩܦܝܬܐ''') ܗܝ [[ܓܪܡܐ|ܓܪ̈ܡܐ]] ܕ[[ܪܝܫܐ (ܗܕܡܐ)|ܪܝܫܐ]] ܕ[[ܚܝܘܬܐ]]܂ ܩܪܩܦܬܐ ܗܝ ܐܫܬܐ ܕ[[ܐܦܐ|ܐܦ̈ܐ]] ܘܬܪܚܘܦܘܬܪܚܦ [[ܡܘܚܐ]]܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܩܲܪܩܲܦܬ݂ܵܐ|ܩܲܪ̈ܩܦܵܬ݂ܵܐ . ܩܲܪ̈ܩܲܦܝܵܬ݂ܵܐ|ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ|ܩܰܪ̈ܩܰܦܳܬ̥ܳܐ . ܩܰܪ̈ܩܰܦܝܳܬ̥ܳܐ}}