«ܡܠܚܐ (ܐܨܪܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
Fixed gender.
(ܕܦܐ ܚܕܬܐ)
 
ܙ (Fixed gender.)
[[ܠܦܦܐ:Tablesalt.jpg|thumb|ܡܠܚܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ]]
 
'''ܡܠܚܐ''' ܗܘܗܝ ܓܘܫܡܐ ܩܪܣܐ ܝܒܝܫܐ ܡܫܬܪܝܢܐ ܒ[[ܡܝܐ|ܡܝ̈ܐ]] ܕܒܗ [[ܡܘܕܟܐ|ܡܬܡܕ̈ܟܢ]] ܛܥܡܬ̈ܐ ܘܡܬܢܛܪܝܢ [[ܒܣܪܐ|ܒܣܪ̈ܢܐ]] ܘܡܬܒܣܡ ܛܥܡܗܘܢ܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܡܸܠܚܵܐ|ܡܸܠܚܹ̈ܐ|ܡܶܠܚܳܐ|ܡܶܠܚ̈ܶܐ}}