«ܐܫܘܪ ܝܘܣܦ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
[[Image:AshurYousif.JPG|thumb|200ppx|]]
 
'''ܐܫܘܪ ܝܘܣܦ ܐܦܢܕܝ''' ܐܝܬܠܕ ܒܫܢܬܐ ܕ1858 ܒܚܪܦܘܬܒ[[ܚܪܦܘܬ]] ܒܡܠܟܘܬܐܒ[[ܡܠܟܘܬܐ ܐܛܐܡܢܝܬܐ]] ܘܩܛܝܠ ܒܩܛܠܥܡܐܒ[[ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ]] ܒܫܢܬܐ ܕ1915. ܐܫܘܪ ܝܘܣܦ ܐܘܡܬܢܝܐ [[ܐܬܘܪܝܐ]] ܗܘܐ ܘܚܕ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܪܒܐ ܕܙܒܢܐ ܕܝܠܢ. ܗܕܡܐ ܗܘܐ ܒܥܕܬܐܒ[[ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܟܣܝܬܐ]] ܒܦܢܝܬܐ ܕܛܘܪܕ[[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܒܒܝܬܒ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]]. ܒܫܢܬܐ ܕ1909 ܡܫܪܗ ܠܗ ܗܘܐ ܕܦܪܣ ܗܝ ܡܓܼܠܬܐ ܕܡܘܪܫܝܕܕ[[ܡܘܪܫܝܕ ܐܬܘܪܝܢ]].