«ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
 
*ܘ ܥܪܩܘ̱ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ [[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܘ [[ܡܕܝܕ]] ܘ [[ܢܨܝܒܝܢ]] ܘ [[ܡܪܕܝܢ]] ܘܐܬܘ ܠܒܪܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕ [[ܐܬܪܐ]] ܕ [[ܣܘܪܝܐ]] ܆ ܡܛܠ ܕ [[ܩܘܛܢܝܘܬܐ]] ܕ [[ܬܘܪܟܝܐ]] ܫܥܡܪܬ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܟܠܕܝ̈ܐ ܆ ܘܐܥܠܬ ܐܢܘܢ ܠܬܚܘܡܗ̊܆ ܘܐܬܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܥܡܐ ܕ ܫܠܡܐ ܘ ܫܝܢܐ ܘܐܥܡܪܘ ܠܡܕܝܢ̈ܬܐ ܚܕ̈ܬܬܐ ܒܓܙܪܬܐ ܕ [[ܣܘܪܝܐ]] ܐܟ [[ܩܡܫܠܝ]] (ܙܠܝܢ) ܘ [[ܚܣܟܗ]] ܘ [[ܕܝܪܝܟ]] (ܡܐܠܟܝܗ) ܘ [[ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ]] ܘܣܛܪ ...
 
 
*ܘܬܘܒ ܝܬܝܪܘܬ ܥܡܐ [[ܐܬܘܪܝܐ]] [[ܟܠܕܝܐ]] ܢܚܬ ܡܢ ܐܟܪ̈ܐ ([[ܗܟܐܪܝ (ܡܕܝܢܬܐ)]]) ܠ[[ܐܬܪܐ]] ܕ [[ܥܝܪܐܩ]] ܠ[[ܢܝܢܘܐ]] ܘ [[ܒܓܕܕ]] ܘ [[ܒܨܪܐ]] ܘ [[ܟܪܟܘܟ]] (ܟܪܟ ܣܠܘܟ) ܘ [[ܐܪܒܠ]] ܘ [[ܢܘܗܕܪܐ]] ܘ ܣܛܪ ...
 
 
*ܘܠܐ ܛܥܝܢܢ ܩܘܪ̈ܝܐܣ ܕܐܩܪܒܘ̱ ܥܡ ܩܛܘ̈ܠܐ ܘܙܟ̥ܘ ܐܝܟ [[ܐܙܟ]] ܘ [[ܥܝܢܘܪܕܐ]] ܘ [[ܐܪܒܐ]] ܘ ܥܡܐ ܕ [[ܟܦܫܢܐ]] .
 
 
*ܣܓܝܐܐ ܒܡܝܕܝܐ (ܐܘܟܝܬ ܦܪ̈ܣ ܚܙܘ̈ܐ ܘ ܢܘܠܐ ܘܣܦܪ̈ܝ ܝܘ̈ܡܐ ܘ ܦܪ̈ܣܝ ܩܠܐ) ܐܡܪܝܢ ܠܗܢܐ ܩܛܠܐ "ܣܝܦܐ" ܥܠ ܒܣܝܦܐ ܩܛܝܠܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ ܥܡܐ [[ܣܘܪܝܝܐ]]
[[ܐܬܘܪܝܐ]] [[ܟܠܕܝܐ]] ܀
 
 
*ܒܬ̥ܪ [[ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ]] ܕܗܘܐ ܒܝܬ 1914 - 1923 ܡ ܫܚܠܦ ܥܡܐ [[ܬܘܪܟܝܐ]] ܘ [[ܩܘܪܕܝܐ]] ܦܬܐ ܕ [[ܐܬܪܐ]] ܕ [[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] [[ܣܘܪܝܝܐ]] ܫܪܫܝܐ܆ ܘܐܘܒܕܘ̱ ܩܢܝܢܘܗܝ ܘ ܐ̱ܢܫܘܗܝ ܒܢܓ̈ܕܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܩܫܝ̈ܐ ܆ ܘܟܢ ܐܫܬܠܛ ܥܠܝܗܘܢ ܆ ܘܐܬܓܠܘܝܘ ܒܡܨܥܝܘܬ ܕܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܡܐ ܕܦܫܘ̱ ܗ̱ܘܐ ܡܢ ܥܡܐ [[ܣܘܪܝܝܐ]] ܬܡܢ ܆ ܘܠܐ ܦܫܘ̱ ܝܘܡܢܐ ܬܡܢ ܣܛܪ ܡܢ ܟܡܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܢܛܪܝܢ ܠܕܝܪ̈ܬܐ ܘܚܝܝܢ ܒܙܘܥܢܐ ܘ ܒܕܚܠܐ ܘܟܢܫܐ ܪܒܐ ܡܢܗܘܢ ܢܚܬ ܠܐܬܪܐ ܕܓܙܪܬܐ ܕ [[ܣܘܪܝܐ]] ܘܫܬܐܣ ܠܡܕܝܢ̈ܬܐ ܘܠܩܘܪ̈ܝܐ ܕܐܝܟ̥ [[ܩܡܫܠܝ]] ܙܐܠܝܢ ܘ [[ܕܝܪܝܟ]] (ܡܐܠܟܝܗ) ܘ [[ܚܣܟܗ]] ܘ [[ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ]] ܘܣܛܪ ؛ ܘܚܝܝܢ ܒܗܘܢ ܒܣܓܝܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ.
 
*ܘܐܠܨܐܝܬ ܠܡܕܟܪ ܕ [[ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ]] ܆ ܘ ܬܘܒ [[ܡܛܟܣܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܝܡܩܪܛܝܬܐ]] ܒ[[ܐܬܪܐ]] ܕ [[ܣܘܪܝܐ]] ܆ ܡܚܓܝܢ ܠܕܘܟܪܢܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܕܗܢܐ ܩܛܠܥܡܐ ܟܠ ܫܢ̱ܬܐ ܒܝܘܡ [[24 ܢܝܣܢ]] ܒܡܕܝܢܬ [[ܩܡܫܠܝ]] ܘ [[ܕܝܪܝܟ]] (ܡܐܠܟܝܗ) ܘ [[ܚܣܟܗ]] ܘ [[ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ]] ܘ ܣܛܪ ܀
 
==ܬܩܒܝܠܐ==
*ܘܐܠܨܐܝܬ ܠܡܕܟܪ ܕ [[ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ]] ܆ ܘ ܬܘܒ [[ܡܛܟܣܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܝܡܩܪܛܝܬܐ]] ܒ[[ܐܬܪܐ]] ܕ [[ܣܘܪܝܐ]] ܆ ܡܚܓܝܢ ܠܕܘܟܪܢܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܕܗܢܐ ܩܛܠܥܡܐ ܟܠ ܫܢ̱ܬܐ ܒܝܘܡ [[24 ܢܝܣܢ]] ܒܡܕܝܢܬ [[ܩܡܫܠܝ]] ܘ [[ܕܝܪܝܟ]] (ܡܐܠܟܝܗ) ܘ [[ܚܣܟܗ]] ܘ [[ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ]] ܘ ܣܛܪ ܀
ܗܠ ܗܢܐ ܝܘܡܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܪܐ ܕ[[ܣܘܖܝܕ]] ܡܩܒܐ ܠܗ ܗܘ ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ ܐܟ ܩܛܠܥܡܐ ܪܘܫܡܐܝܬ.<ref>[https://www.riksdagen.se/templates/R_HtmlCallPage____20773.aspx Riksdagen sa ja till en flerpartimotion som innehåller krav på att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker], 11 Mars 2010. Retrieved 2010-03-11.</ref>
 
== ܐܦ ܚܙܝ ==