«ܢܐܘܝ ܕܘܪ ܟܪܘܠܣܟܝ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ ''''ܢܐܘܝ ܕܘܪ ܟܪܘܠܣܟܝ''' ܩܪܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܼܠܡܢܐ ܓܪܒܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܘܠܢܕܐ. ܗܘ ܝܘܪܘܐ ܕܩܪܝܬܐ ܬܟܡܢܝܢ 3.37 ܟ...'
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ ''''ܢܐܘܝ ܕܘܪ ܟܪܘܠܣܟܝ''' ܩܪܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܼܠܡܢܐ ܓܪܒܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܘܠܢܕܐ. ܗܘ ܝܘܪܘܐ ܕܩܪܝܬܐ ܬܟܡܢܝܢ 3.37 ܟ...')
(No difference)