«ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
no edit summary
ܙ
 
 
ܘܡܕܡ ܐܠܨܝܐ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕ [[ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ]] ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܡܬܡܠܠ ܒܠܫܢܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢܝ̈ܐ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܒܪܝܬܐ ܘܗܢܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܪܡܝܐ ܐܝܬܘܗ̱ܝ̈ ܠܫܢܐ ܕܡܪܢ ܕ[[ܝܫܘܥ]] [[ܡܫܝܚܐ]] ܠܫܢܐ ܡܒܪܟܐ ܘܩܕܝܫܐ،.