«ܟܝܡܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ ܘܣܢܦܬ ܠܫܡܐ ܥܪܒܝܐ ܘܠܫܡܐ ܐܚܪܢܐ.
(ܕܟܝܬ ܘܣܢܦܬ ܠܫܡܐ ܥܪܒܝܐ ܘܠܫܡܐ ܐܚܪܢܐ.)
[[ܠܦܦܐ:Chemicals_in_flasks.jpg|thumb|[[ܡܪܟܒܐ|ܡܪ̈ܟܒܐ]] ܟܝܡܝܝ̈ܐ ܒ[[ܓܘܢܐ|ܓܘܢ̈ܐ]] ܡܫܚܠܦ̈ܐ]]
 
'''ܟܝܡܝܐ''' ܐܘ '''ܟܝܡܝܐܐ''' ܐܘ '''ܟܝܡܝܢ''' ܐܘ '''ܟܡܠܐܐ''' (ܡܢ [[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܝܐ]]: كيمياء) ܝܕܥܬܐ ܕܗܘ ܕܣܝܡ ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܟܒܐ ܘܫܪܝܐ ܕܡܢܘܬ̈ܐ ܕܓܘܫܡ̈ܐ ܘܡܥܒܕ̈ܢܘܬܗܘܢ ܕܒܚܕܕܐ܀
== ܡܹܠܵܐ ܡܼܢ ܥܪܒܝܐ ==
 
{{ܪܬܡܐ|ܟܝܼܡܝܵܐ . ܟܸܡܵܠܹܐܵܐ|ܠܝܬ|ܟܺܝܡܺܝܰܐ . ܟܺܝܡܺܝܰܐܐ . ܟܶܡܶܠܶܐܰܐ . ܟܶܡܶܠܰܐܰܐ|ܠܝܬ}}