«ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܚܪ̄ܢܐ.
ܙ (ܦܬܓܡܐ ܬܪܝܨܐ)
ܙ (ܐܚܪ̄ܢܐ.)
'''ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]]: الكنيسة الشرقية القديمة) ܗܝ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܫܬܬܐܣܬܕܐܫܬܬܐܣܬ ܒܫܢܬܐ 1968ܕ1968. ܥܕܬܐ ܗܝ ܦܠܝܓܬܐ ܡܢ [[ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ|ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ]]