«ܐܝܪܐܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܒܕܩܬ ܐܣܪܐ.
ܙ (ܒܕܩܬ ܐܣܪܐ.)
ܙ (ܒܕܩܬ ܐܣܪܐ.)
}}
 
'''ܐܝܪܐܢ''' ([[ܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ|ܦܪܣܐܝܬ]]: ايران) ܗܝ [[ܐܬܪܐ]] ܒ[[ܐܣܝܐ (ܝܒܫܬܐ)|ܐܣܝܐ]]܂ ܐܝܪܐܢ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ [[ܥܝܪܐܩ]] ܘܥܡ [[ܛܘܪܩܝܐ]] ܘܥܡ [[ܐܪܡܝܢܝܐ]] ܘܥܡ [[ܐܕܪܒܝܓܢ]] ܘܥܡ [[ܛܘܪܩܡܢܝܣܛܢܛܘܪܩܡܢܝܣܛܐܢ]] ܘܥܡ [[ܐܦܓܢܝܣܬܢ]] ܘܥܡ [[ܦܐܩܣܛܐܢ]]܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܐܝܪܐܢ ܢܡܠܠܘܢ ܦܪܣܐܝܬ܂ ܬܘܕܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܐܝܪܐܢ ܗܝ [[ܡܫܠܡܢܘܬܐ]] [[ܫܝܥܐ|ܫܝܥܝܬܐ]]܀
 
== ܫܡܐ ==