«ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ ''''ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܐ''' ܗܘ ܐܪܥܐ ܒܡܥܪܒ ܐܣܝܐ ܘܒܓܪܒܝ-ܡܕܢܚ ܐܦܪܝܩܐ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܐܬܪܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܐ ܢܡܠܠܘܢ [[ܠܫ...'
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ ''''ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܐ''' ܗܘ ܐܪܥܐ ܒܡܥܪܒ ܐܣܝܐ ܘܒܓܪܒܝ-ܡܕܢܚ ܐܦܪܝܩܐ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܐܬܪܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܐ ܢܡܠܠܘܢ [[ܠܫ...')
(No difference)