«ܘܝܩܝܦܕܝܐ:ܕܘܒܪܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

←‏ܕܘܒܪ̈ܐ: ܒܣܘܪܝܐܝܬ
(←‏ܕܘܒܪ̈ܐ: ܒܣܘܪܝܐܝܬ)
 
=='''ܕܘܒܪ̈ܐ'''==
1) '''ܟܬܘܒ ܐܬܘ̈ܬܐ ܐܪ̈ܡܝܬܐܣܘܪܝܐܝܬ ܒܠܚܘܕ ܒܫܡܐ ܕܡܓܠܬܐ'''. ܠܐ ܬܟܬܘܒ ܢܘܩܙ̈ܐ ܐܝܟ ܙܘܥ̈ܐ ܐܘ ܣܝܡ̈ܐ ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܐܘ ܪܘܟܟܐ ܐܘ ܩܘܫܝܐ ܐܘ ܡܗܓܝܢܐ ܐܘ ܡܪܗܛܢܐ ܐܘ ܡܒܛܠܢܐ ܐܘ ܐܚܪ̈ܢܐ܀<br>
2) '''ܒܡܓܠܬܐ ܟܬܘܒ ܐܬܘ̈ܬܐ ܐܪ̈ܡܝܬܐ ܥܡ ܣܝܡ̈ܐ ܒܠܚܘܕ'''. ܠܐ ܬܟܬܘܒ ܢܘܩܙ̈ܐ ܐܝܟ ܙܘܥ̈ܐ ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܐܘ ܪܘܟܟܐ ܐܘ ܩܘܫܝܐ ܐܘ ܡܗܓܝܢܐ ܐܘ ܡܪܗܛܢܐ ܐܘ ܡܒܛܠܢܐ ܐܘ ܐܚܪ̈ܢܐ܀<br>
3) '''ܠܐ ܬܫܚܠܦ ܫܛܚܐ ܕܣܪܛܐ'''܀<br>
2,685

edits