«ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܒܕܩܬ ܐܣܪܐ.
ܙ (ܒܕܩܬ ܐܣܪܐ.)
ܙ (ܒܕܩܬ ܐܣܪܐ.)
}}
 
'''ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]]: الكنيسة الشرقية القديمة) ܗܝ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܐܫܬܬܐܣܬ ܒܫܢܬܐ ܕ1968. ܥܕܬܐ ܗܝ ܦܠܝܓܬܐ ܡܢ [[ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ|ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ]]܀
 
ܥܕܬܐ ܗܝ ܒܪܝܫܢܘܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ [[ܡܪܝ ܐܕܝ ܬܪܝܢܐ]] ܘܟܘܪܣܝܗ ܗܝ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܒܓܕܐܕ (ܡܕܝܢܬܐ)|ܒܓܕܐܕ]] ܒܐܬܪܐ ܕ[[ܥܝܪܐܩ]].