«ܛܘܪܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
ܗܢܐ ܠܥܙܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܠܫܢ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ [[ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ|ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܟܬܒܢܝܐ]]܆ ܕܐܝܬ ܒܗ ܠܥ̈ܙܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ܆ ܘܝܬܝܪ ܡܢܗܘܢ ܝܘܡܢܐ : ܡܕܢܚܝܐ ([[ܣܘܪܬ]]) ܘ ܡܥܪܒܝܐ (ܛܘܪܝܐ).
 
ܒܛܘܪܝܐ ܠܐ ܪܬܡܝܢ (ܒ) ܕܐܝܟ (ܥܢ̈ܒܐ) ܐܡܪܝܢ ܒܛܘܪܝܐ : (ܥܶܢܘܶܐܥܢܘܐ)܆ ܘܬܘܒ ܐܡܪܝܢ ܠ(ܓܒܶܢܬܳܐܓܒܢܬܐ): (ܓܘܶܬܳܐܓܘܬܐ)܆ ܘܠ (ܕܰܗܒܳܐܕܗܒܐ) ܐܡܪܝܢ: (ܕܰܗܘܳܐܕܗܘܐ) ܘܣܛܪ.
 
ܬܘܒ ܟܝܠܐ ܕܡܠܬܐ ܡܫܬܚܠܦ ܒܠܥܙܐ ܛܘܪܝܐ ܐܘ (ܡܥܪܒܝܐ). ܘܒܚܪܬܐ ܠܐ ܛܥܝܢܢ ܬܘܒ ܕܒܪܢܫܐ ܕ[[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܡܬܐܡܪ ܠܗ (ܛܘܪܝܐ) ܩܦܝܣܐ ܕ(ܛܘܪܥܒܕܝܢܝܐ).
2,685

edits