«ܒܪܒܥܫܡܝܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ ''''ܡܪܝ ܒܪܒܥܫܡܝܢ''' , ܘܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ (بربعشمين) 343-347 ܡܪܢܝܬܐ. ܗܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܪܒܥܣܪ ܡܢ ܫܠܫܠܬܐ ܕܦܛܪܝܪ̈...'
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ ''''ܡܪܝ ܒܪܒܥܫܡܝܢ''' , ܘܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ (بربعشمين) 343-347 ܡܪܢܝܬܐ. ܗܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܪܒܥܣܪ ܡܢ ܫܠܫܠܬܐ ܕܦܛܪܝܪ̈...')
(No difference)
1,302

edits