«ܣܦܪܙܒܢܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ ''''ܣܦܪܝܘܡܐ''' ܐܘ '''ܣܦܪܙܒܢܐ''' ܗܝ ܚܕ ܢܘܦܩܐ ܕܚܒܫ ܛܒ̈ܐ ܘܡܕ̈ܥܐ ܘܫܘܕܥ̈ܐ، ܘܥܝܕܐܝܬ ܗܢ ܦܪܣܬܐ ܡܬܛܒܥ ܥܠ ܚܕ ܛܪ...'
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ ''''ܣܦܪܝܘܡܐ''' ܐܘ '''ܣܦܪܙܒܢܐ''' ܗܝ ܚܕ ܢܘܦܩܐ ܕܚܒܫ ܛܒ̈ܐ ܘܡܕ̈ܥܐ ܘܫܘܕܥ̈ܐ، ܘܥܝܕܐܝܬ ܗܢ ܦܪܣܬܐ ܡܬܛܒܥ ܥܠ ܚܕ ܛܪ...')
(No difference)
1,302

edits