«ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
[[ܠܦܦܐ:مورأوكين.jpg|thumb|300px| ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ]]
'''ܕܰܝܪܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܘܓܺܝܢ''' ܗܝ ܕܰܝܪܳܐ ܒܰܐܬܪܐܳܒܐܬܪܐ ܕ[[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܒ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] ܥܠܝܬܐ. ܗܝ ܕܢܦܠܐ ܝܘܰܡܢܳܐܳܝܘܡܢܐ ܒܡܕܢܚ ܬܝܡܢ [[ܛܘܪܩܝܐ]]܆ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܡܪܕܝܢ]]܆ ܒܦܢܝܬܐ ܕ[[ܢܨܝܒܝܢ]][http://okeen.net/naseben.aspx] ܥܠܰ ܬܚܘܽܡܐܳ ܕܬܒܠܬܐ ܐܘܰܟܝܬܺ ܩܛܢܝܘܬ̥ܐ ܕ[[ܣܘܪܝܐ]]܆ ܩܪܝܒܰܐܺܩܪܝܒܐ ܡܢ ܡܶܕܝܢܬܺܡܕܝܢܬ ܒܰܝܬܒܝܬ ܙܐܶܠܝܢܙܐܠܝܢ (ܰ[[ܩܡܫܠܝ|ܩܡ]]ܺ[[ܩܡܫܠܝ|ܫܠܝ]]) ܡܚܣܢܬ ܒ[[ܐܠܗܐ]]. ܐܬܒܢܝܬ ܗܕܐ ܕܝܪܳܐܶܕܝܪܐ ܩܕܰܝܫܳܬܐܩܕܝܫܬܐ ܰܒܺܡܨܥܳܝܘܬܒܡܨܥܝܘܬ ܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ܆ ܒܢܐ ܠܗ ܩܳܕܝܫܶܐܩܕܝܫܐ ܛܰܘܺܒܢܳܐܛܘܒܢܐ ܡܽܪܝܳܡܪܝ ܳܐܘܓܝܢܳ܆ܐܘܓܝܢ܆ ܘܬܠܰܡܝ̈ܺܕܘܗܝܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܩܰܕܝܺ̈ܫܐܰܩܕܝ.ܫܐ
 
== ܬܫܰܥܺܝܬܐܶܬܫܥܝܬܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ==
ܐܡܪܢܢ ܕܡܳܪܝܐܘܓܰܝܢܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܺܘܬܠܡܝܕܘܗܝ ܫܬܐܣ ܠܗܢܐ ܳܥܳܘܡܪܐ ܩܕܝܫܐ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܠܐܦܝ 320 - 350ܡ ܆ ܘܩܘܝܬ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܡܒܪܟܬܐ ܒܐܝܕܝ ܕܝܪܝ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܘܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܕܕܪܐ ܬܡܝܢܝܐ܆ ܟܕ ܐܬܘ ܠܗ ܕܝܪܝ̈ܐ ܢܣܛܘܪ̈ܢܝܐ܆ ܘܐܬܬܘܣܦ ܒܗ ܘܟܢ ܐܫܬܠܛ ܥܠ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܗܠܝܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ (ܢܣܛܘܪܢܝ̈ܐ)܆ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܕܕܪܐ ܫܒܥܥܣܝܪܝܐ ܕܡܘܠܕܐ܆ ܟܢ ܐܬܗܦܟ ܠܗ̊ ܠܕܝܪܐ ܕܝܪܝ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ܆ ܘܐܬܗܦܟܬ ܕܝܪܐ ܡܢܕܪܝܫ ܠܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܘܪܬܘܕܟܣܝܬܐ܆ ܘܢܫܒܬ ܒܗ ܪܘܚ ܕܝܪܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܒܨܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܒܨܠܘܬ ܐܡܐ ܕܟܠ ܝܠܕܬ [[ܐܠܗܐ]] ܡܪܝܡ ܘܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܡܝܢ.
ܘܕܝܪܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܗܕܝܪ ܒܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܕܒܢܐ ܗ̱ܘܐ ܥܕܟܝܠ ܩܝܡܐ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ܆ ܘܟܕ ܐܢܫ ܚܐܪ ܒܣܚܝ̈ܦܬܐ ܘܒܚܪ̈ܒܬ̥ܐ ܕܚܕܪ̈ܝ ܕܝܪܐ ܛܒ ܡܬܕܡܪ܆ ܡܛܠ ܕܕܘܡܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܘܕܝܪܐ ܗܕܐ ܡܫܬܡܫܐ ܗ̱ܘܬ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܕ ܐܨܦ 1980 ܡ܆ ܘܐܫܬܒܩܬ ܟܠ ܟܠܢܐܝܬ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܢ ܗܢܐ ܡܢ ܒܢܝ ܐܢܫ̈ܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ. ܝܘܡܢܐ ܓܝܪ ܐܫܬܡܠܝ ܐܘܪܚܐ ܕܕܝܪܐ ܒܝܕ ܐܟܝܦܘܬܐ ܘܛܢܢܐ ܕܚܘܝܘ̱ ܥܡܐ [[ܣܘܪܝܝܐ]] ܘܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ ܡܡܘܢܝܐ ܕܩܪܒܗ ܗܝܓܡܘܢܐ ܕܡܪܕܐ ([[ܡܪܕܝܢ]])܆ ܥܬܝܕܐ ܕܝܢ ܕܚܕܬܐܝܬ ܢܬܦܬܚܘܢ ܬܪ̈ܥܝܗ ܕܕܝܪܐ ܗܕܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܚܕܐܗܝ ܡܢ ܕܝܪ̈ܬ̥ܢ ܥܬܝ̈ܩܬܐ ܘ ܫܦܝܪ̈ܬܐ܆ ܘܐܝܬܝܗ ܐܬܘܬܐ ܛܒ ܝܩܝܪܬܐ ܕ ܡܪܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܘܐܦ ܕ[[ܥܠܡܐ]] ܟܠܗ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܙܕܩ ܕܬܬܢܛܪ ܘ ܕܬܗܘܐ ܩܝܡܐ ܥܠ ܪ̈ܓܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܬܫܬܡܫ ܠܡܫܝܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܘܕܥܕܬܐ ܓܘܢܐܝܬ.
Anonymous user