«ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܐ ܠ ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܝܐ: ܫܡܐ ܬܪܝܨܐ.
ܙ (334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܐ ܠ ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܝܐ: ܫܡܐ ܬܪܝܨܐ.)
(334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܐ ܠ ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܝܐ: ܫܡܐ ܬܪܝܨܐ.)
Tag: New redirect
#ܨܘܝܒܐ [[ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܝܐ]]
'''ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܐ''' ܐܘ '''ܓܘܪܓܝܬ''' (ქართული) ܗܘ [[ܠܫܢܐ (ܡܡܠܠܐ)|ܠܫܢܐ]] ܕܢܬܡܠܠ ܒ[[ܓܘܪܓܝܐ (ܐܬܪܐ)|ܓܘܪܓܝܐ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܠܫܢܐ|ܓ]]