«ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
(334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܐ ܠ ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܝܐ: ܫܡܐ ܬܪܝܨܐ.)
Tag: New redirect
(ܕܟܝܬ.)
'''ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܝܐ'''(ქართული) ܗܘ [[ܠܫܢܐ (ܡܡܠܠܐ)|ܠܫܢܐ]] ܕܢܬܡܠܠ ܒ[[ܓܘܪܓܝܐ (ܐܬܪܐ)|ܓܘܪܓܝܐ]]܀
#ܨܘܝܒܐ [[ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܝܐ]]
 
[[ܣܕܪܐ:ܠܫܢܐ|ܓ]]