«ܚܝܕܠ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܣܘܣ ܘ ܕܝܪܐ ܕܝܠܗ ܕ ܚܝܕܠ
(ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܣܘܣ ܘ ܕܝܪܐ ܕܝܠܗ ܕ ܚܝܕܠ)
ܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗ̊ ܒܙܒܢ [[ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ]] ܕ 1915ܡ̄ ܐܟ ܥܣܪܝܢ ܒܬܝ̈ܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܚܕܠ. ܗܠܝܢ ܛܦܣܘ̱ ܒܒܝܬ ܙܒܕܝ ([[ܐܙܟ]]) ܐܟ ܕܥܒܕܬ [[ܟܦܫܢܐ]] ܫܒܒܬܗ ܕ ܚܕܠ܆ ܘܦܫܘ̱ ܒܗ̊ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܩܛܠܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܥܒܪܘ̱ ܠ [[ܥܝܪܐܩ]] ܆ ܘ ܚܕܠ ܐܬܓܙܝܬ̥ ܡܢ ܥܡܐ [[ܣܘܪܝܝܐ]]. ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܡܬܬܣܝܡ ܕܘܟܪܢܐ ܫܢ̱ܬܢܝܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ ܒܥܕܬܐ ܕ ܚܕܠ ܡܢ ܥܡܐ ܡܕܗܝܐ ܕ ܡܝܕܘܢ ([[ܡܝܕܢ]]) ܩܪܝܬܐ ܫܒܒܬܗ̊. ܘܢܦܠܐ ܝܘܡܢܐ ܚܝܕܠ (hidel ،حيدل) ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܩܛܢܝܘܬܐ ܕ [[ܛܘܪܩܝܐ]] ܆ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ [[ܫܝܪܢܐܟ]] ܫܒܒܬܐ ܕ [[ܡܪܕܝܢ]] ܘ [[ܢܨܝܒܝܢ]].
ܘܢܩܦܐ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܠܡܪܥܝܬ [[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܣܘܪܝܝܬܐ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܩܦܐ ܗ̱ܘܬ ܠܡܪܥܝܬ ܒܝܬ ܙܒܕܝ [[ܐܙܟ]] ܣܘܪܝܝܬܐ.
ܘܐܝܬ̥ ܥܠ ܓܒ ܩܪܝܬ̥ܐ ܕܚܝܕܠ ܕܝܪܐ ܕܣܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܣܘܣ 388ܡ܇ ܣܗܕ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܥܡ ܡܪܬܝ ܫܘܫܢ ܚܬ̥ܗ ܘܡܪܝ ܠܘܢܓܝܢܐ ܡܥܡܕܢܗܘܢ ܘܡܪܝ ܐܣܛܝܦܐܢ ܡܠܦܢܗܘܢ܆ ܘ11000 ܣܗ̈ܕܐ ܕܐܬܟܠܠܘ ܥܡܗܘܢ ܒܪܓ̥ܘܠܐ ܕܓܺܗܱܢܐ 388ܡ܆ ܕܫܠܘܐ ܕܪܓ̥ܘܠܐ ܕܓܗܢܐ ܇ ܒܝܬ̥ܙܒܕܝ܇ ܛܘܪܥܒܕܝܢ
 
[[ܠܦܦܐ:ܡܪܝ ܒܣܘܣ.jpg|ܙܥܘܪܬܐ]]
634

edits