«ܚܝܕܠ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ ܡܬܢܐܝܬ.
(ܕܟܝܬ ܡܬܢܐܝܬ.)
 
[[ܠܦܦܐ:Dayro d Mor Bosous.jpg|ܙܥܘܪܬܐ|[[ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ]]]]
[[ܠܦܦܐ:ܡܪܝ ܒܣܘܣ.jpg|ܙܥܘܪܬܐ|ܐܝܩܘܢܐ ܕ[[ܡܪܝ ܒܣܘܣ]] ܘ[[ܡܪܬܝ ܫܘܫܢ]]]]
ܚܕܠ
 
ܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗ̊ ܒܙܒܢ [[ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ]] ܕ 1915ܡ̄ ܐܟ ܥܣܪܝܢ ܒܬܝ̈ܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܚܕܠ. ܗܠܝܢ ܛܦܣܘ̱ ܒܒܝܬ ܙܒܕܝ ([[ܐܙܟ]]) ܐܟ ܕܥܒܕܬ [[ܟܦܫܢܐ]] ܫܒܒܬܗ ܕ ܚܕܠ܆ ܘܦܫܘ̱ ܒܗ̊ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܩܛܠܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܥܒܪܘ̱ ܠ [[ܥܝܪܐܩ]] ܆ ܘ ܚܕܠ ܐܬܓܙܝܬ̥ ܡܢ ܥܡܐ [[ܣܘܪܝܝܐ]]. ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܡܬܬܣܝܡ ܕܘܟܪܢܐ ܫܢ̱ܬܢܝܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ ܒܥܕܬܐ ܕ ܚܕܠ ܡܢ ܥܡܐ ܡܕܗܝܐ ܕ ܡܝܕܘܢ ([[ܡܝܕܢ]]) ܩܪܝܬܐ ܫܒܒܬܗ̊. ܘܢܦܠܐ ܝܘܡܢܐ ܚܝܕܠ (hidel ،حيدل) ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܩܛܢܝܘܬܐ ܕ [[ܛܘܪܩܝܐ]] ܆ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ [[ܫܝܪܢܐܟ]] ܫܒܒܬܐ ܕ [[ܡܪܕܝܢ]] ܘ [[ܢܨܝܒܝܢ]].
'''ܚܝܕܠ''' ([[ܠܫܢܐ ܛܘܪܩܝܐ|ܛܘܪܩܐܝܬ]] Kayı܆ [[ܠܫܢܐ ܩܪܕܘܝܐ|ܩܪܕܘܐܝܬ]] Hêdi܆ [[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]] حيدل) ܗܝ ܡܬܐ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ [[ܛܘܪܩܝܐ]]܆ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܫܝܪܢܐܟ (ܗܘܦܪܟܝܐ)|ܫܝܪܢܐܟ]] ܫܒܒܬܐ ܕ[[ܡܪܕܝܢ]] ܘܕ[[ܢܨܝܒܝܢ]]. ܐܝܬ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܒܙܒܢ [[ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ]] ܕܫܢܬ 1915 ܐܝܟ ܥܣܪܝܢ ܒܬܝ̈ܢ ܣܘܪ̈ܝܝܝܢ. ܗܠܝܢ ܛܦܣܘ ܒܒܝܬ ܙܒܕܝ ([[ܐܙܟ]]) ܐܝܟ ܕܥܒܕܬ [[ܟܦܫܢܐ]] ܫܒܒܬܗ ܕܚܝܕܠ܆ ܘܦܫܘ ܒܗ̇ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܩܛܠܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܥܒܪܘ ܠ[[ܥܝܪܐܩ]]܆ ܘܚܝܕܠ ܐܬܓܙܝܬ ܡܢ ܥܡܐ [[ܣܘܪܝܝܐ]]. ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܡܬܬܣܝܡ ܕܘܟܪܢܐ ܫܢܬܢܝܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ ܒܥܕܬܐ ܕܚܝܕܠ ܡܢ ܥܡܐ ܡܕܗܝܐ ܕܡܝܕܘܢ ([[ܡܝܕܢ]]) ܩܪܝܬܐ ܫܒܒܬܗ̇. ܘܢܩܦܐ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܠܡܪܥܝܬ [[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܣܘܪܝܝܬܐ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܩܦܐ ܗܘܬ ܠܡܪܥܝܬ [[ܒܝܬ ܙܒܕܝ]] [[ܐܙܟ]] ܣܘܪܝܝܬܐ.
ܘܢܩܦܐ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܠܡܪܥܝܬ [[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܣܘܪܝܝܬܐ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܩܦܐ ܗ̱ܘܬ ܠܡܪܥܝܬ ܒܝܬ ܙܒܕܝ [[ܐܙܟ]] ܣܘܪܝܝܬܐ.
 
ܘܐܝܬ̥ܘܐܝܬ ܥܠ ܓܒܓܢܒ ܩܪܝܬ̥ܐܩܪܝܬܐ ܕܚܝܕܠ ܕܝܪܐ ܕܣܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܣܘܣ 388ܡ܇ܡܢ ܫܢܬ 388܇ ܣܗܕ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܥܡ [[ܡܪܬܝ ܫܘܫܢ]] ܚܬ̥ܗܚܬܗ ܘܡܪܝܘ[[ܡܪܝ ܠܘܢܓܝܢܐ]] ܡܥܡܕܢܗܘܢ ܘܡܪܝܘ[[ܡܪܝ ܐܣܛܝܦܐܢ]] ܡܠܦܢܗܘܢ܆ ܘ11000ܘܚܕܥܣܪ ܣܗ̈ܕܐܐܠܦܝ̈ܢ ܣܗܕ̈ܝܢ ܕܐܬܟܠܠܘ ܥܡܗܘܢ ܒܪܓ̥ܘܠܐܒܪܓܘܠܐ ܕܓܺܗܱܢܐܕܓܝܗܢܐ 388ܡ܆388܆ ܕܫܠܘܐ ܕܪܓ̥ܘܠܐܕܪܓܘܠܐ ܕܓܝܗܢܐ܇ ܕܓܗܢܐܒܝܬ ܇ܙܒܕܝ܇ ܒܝܬ̥ܙܒܕܝ܇ܛܘܪ ܛܘܪܥܒܕܝܢܥܒܕܝܢ܀
 
[[ܠܦܦܐ:ܡܪܝ ܒܣܘܣ.jpg|ܙܥܘܪܬܐ]]
== ܡܒܘ̈ܥܐ ==
# ܓܘ̈ܢܚܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕ [[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܠܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܟܘܪܝܐ ܣܠܝܡܐܢ ܚܢܢܘ [[ܐܪܟܚ]]ܝܐ [[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]]ܝܐ.
2# [https://archive.org/details/unset0000auth_t7a6 ܒܝܬ̥ܙܒܕܝܒܝܬ ܙܒܕܝ ܗܪܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ 1998]
3 <ref>https://archive.org/details/unset0000auth_t7a6</ref>
 
== ܐܣܪ̈ܐܦ ܓܘ̈ܝܐܚܙܝ ==
* [[ܟܦܫܢܐܒܣܒܪܝܢܐ]]
*[[ܐܙܟ]]
*[[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]]
*[[ܢܨܝܒܝܢ]].
*[[ܡܝܕܢ]].
*[[ܒܣܒܪܝܢܐ]].
 
[[ܣܕܪܐ:ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]]
[[ܣܕܪܐ:ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]]
*[[ܣܕܪܐ:ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]]
[[ܣܕܪܐ:ܡܬܘܬܐ ܒܛܘܪܩܝܐ]]