«ܣܦܪܐ ܕܟܗܢܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܣܦܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܠ ܣܦܪܐ ܕܟܗܢܐ: ܫܠܩܬ ܠܣܝ̈ܡܐ ܡܛܠ ܕܕܘܒܪ̈ܐ.
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ 'ܣܦܪܐ ܕ ܟܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܣܦܪܐ ܕܝܬܩܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܩܕܫܝܢ ܠܗ ܝܗܘܕܝܐ ܘ ܡܫܝܚܝܐ ܘ ܐܝܬܘܗ ܡܢ ܣܦܪܐ...')
Tags: Mobile edit Mobile web edit Visual edit
 
ܙ (334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܣܦܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܠ ܣܦܪܐ ܕܟܗܢܐ: ܫܠܩܬ ܠܣܝ̈ܡܐ ܡܛܠ ܕܕܘܒܪ̈ܐ.)