«ܣܦܪܐ ܕܕܝܢܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܣܦܪ ܕܝܢ̈ܐ ܠ ܣܦܪ ܕܝܢܐ: ܫܩܠܬ ܠܣܝ̈ܡܐ.
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ ''''ܣܦܪܐ ܕܕܝܢ̈ܐ''' (ܥܒܪܐܝܬ:'''ספר שופטים)''' ܐܝܬܘܗ ܣܦܪܐ ܫܒܝܥܝܐ ܓܘ ܬܢܟ ܕܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ ܘܝܬܝܩܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܠܘ...')
Tags: Mobile edit Mobile web edit Visual edit
 
ܙ (334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܣܦܪ ܕܝܢ̈ܐ ܠ ܣܦܪ ܕܝܢܐ: ܫܩܠܬ ܠܣܝ̈ܡܐ.)