«ܗܘܫܥ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
No edit summary
Tags: Visual edit Mobile edit Mobile web edit
No edit summary
Tags: Visual edit Mobile edit Mobile web edit
[[File:Hosea.jpg|Hosea.jpg]]
 
'''ܗܘܫܥ'''([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]]:הוֹשֵׁעַ )ܗܘ ܚܕ ܢܒܝܐ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܢܒܝܐܢܒܝ̈ܐ ܥܘܪܐܙܥܘܪܐ ܒܓܘ ܝܬܝܩܐ ܥܬܝܩܬܐ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܗܘ ܟܬܒܐ [[ܣܦܪܐ ܕܗܘܫܥ]]܀ ܘܚܝܐ ܗܘܐ ܓܘ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܕܪܐ ܬܡܝܢܝܐ ܩܕܡ ܡܘܠܕܐ ܢܘܒܝܠܗ ܒܢܦܠܬܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܝܗܘܕܐ ܒܣܒܒ ܚܛܗܝܗܘܢ ܘܪܚܩܬܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ܀