«ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܝܐ ܠ ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܐܬܐ ܕܨܘܝܒܐ: ܫܡܐ ܛܒܐ.
ܙ (334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܝܐ ܠ ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܐܬܐ ܕܨܘܝܒܐ: ܫܡܐ ܛܒܐ.)
(334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܝܐ ܠ ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܐܬܐ ܕܨܘܝܒܐ: ܫܡܐ ܛܒܐ.)
Tag: New redirect
#ܨܘܝܒܐ [[ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܐ]]
'''ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܝܐ''' (ქართული) ܗܘ [[ܠܫܢܐ (ܡܡܠܠܐ)|ܠܫܢܐ]] ܕܢܬܡܠܠ ܒ[[ܓܘܪܓܝܐ (ܐܬܪܐ)|ܓܘܪܓܝܐ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܠܫܢܐ|ܓ]]