«ܣܪܓܘܢ ܐܟܕܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ 'ܣܪܓܘܢ ܐܟܕܝܐ(ܐܟܕܝܐܝܬ: 𒈗𒁺 : "ܫܪܘܟܝܢ""؛ ܣܘܟܠܗ ܡܠܟܐ ܐܪܝܐ) ܗܘ ܡܫܬܐܣܢܐ ܫܘܠܫܠܐ ܐܟܕܝܐ. ܡܬ...')
Tags: Mobile edit Mobile web edit Visual edit
 
Tags: Mobile edit Mobile web edit Visual edit
[[File:Sargon of Akkad.jpg | ]]
 
ܣܪܓܘܢ ܐܟܕܝܐ([[ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ|ܐܟܕܝܐܝܬ]]: 𒈗𒁺 : "ܫܪܘܟܝܢ""؛ ܣܘܟܠܗ ܡܠܟܐ ܐܪܝܐ) ܗܘ ܡܫܬܐܣܢܐ ܫܘܠܫܠܐ ܐܟܕܝܐ. ܡܬܚܠܗ ܐܡܦܪܛܘܪܬܗ ܪܘܝܚܬܐ ܡܢ [[ܥܝܠܐܡ]] ܠ[[ܝܡܐ ܪܒܐ]]؛ ܘܚܘܝܬ ܐܬܪܐ ܕ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] ܘ[[ܐܢܛܘܠܝܐ]]܀