«ܐܪܬܣܐܟ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܢܓܘܪܢܘ ܩܪܒܐܓ ܠ ܐܪܬܣܐܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܐܬܐ ܕܨܘܝܒܐ: ܫܡܐ ܬܪܝܨܐ.
ܙ (334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܐܪܬܣܐܟ ܠ ܢܓܘܪܢܘ ܩܪܒܐܓ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܐܬܐ ܕܨܘܝܒܐ)
ܙ (334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܢܓܘܪܢܘ ܩܪܒܐܓ ܠ ܐܪܬܣܐܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܐܬܐ ܕܨܘܝܒܐ: ܫܡܐ ܬܪܝܨܐ.)