«ܒܬܐ (ܩܪܝܬܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ (334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܒܬܐ ܠ ܒܬܐ (ܩܪܝܬܐ): ܕܠܐ ܕܠܘܚܝܐ)
(ܕܟܝܬ.)
 
'''ܒܬܐ''' ([[ܬܘܪܟܝܐܠܫܢܐ ܛܘܪܩܝܐ|ܬܘܪܟܐܝܬ̣ܛܘܪܩܐܝܬ]]: BardakciBardakci܆ [[ܠܫܢܐ ܩܪܕܘܝܐ|ܩܘܪܕܐܝܬ̣ܩܘܪܕܐܝܬ]]: Bate) ܗܘܗܝ ܩܪܝܬ̣ܐܩܪܝܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕ[[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܝܘܡܢܐ ܒ[[ܫܝܪܢܐܟ (ܗܘܦܪܟܝܐ)|ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܫܝܪܢܐܟ]] ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ [[ܛܘܪܩܝܐ]]. ܒܫܢܬ 1978 ܐܝܬ ܗ̱ܘܐܗܘ̈ܝ ܒܗܒܗ̇ 78ܫܒܥܝܢ ܝܩܪ̈ܝܬܐܘܬܡܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐܝܩܪ̈ܢ ܣܘܪ̈ܝܝܢ ܒܬܪ ܕܦܘܩܘ̱ܕܢܦܩ ܣܘܓܐܐ ܕܡܢܗܘܢܡܢܗܝܢ. ܗܕܐ ܩܪܝܬܐ ܝܕܥܬ̣ܐܝܕܝܥܬܐ ܗ̱ܘܐܗܘܬ ܒܐܡܢܘܬ̣ܗܒܐܡܢܘܬܗ̇ ܕܥܒܕܬ̣ ܩܘܩܝ̈ܬ̣ܐ.ܕܥܒܕܬ ܩܘܩܝ̈ܬܐ܀<ref>[http://www.botoyo.de/favorite.htm ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܒܝܕ botoyo.de (ܓܪܡܢܐܝܬ ܘܛܘܪܩܐܝܬ)]</ref>
 
== ܡܒܘ̈ܥܐ ==