«ܚܒܒ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ 'ܚܒܒ (ܬܘܪܟܐܝܬ݂: Guzelsu, ܛܘܪܝܐ: ܐܚܒ݂ܐ) ܗܕܐ ܩܪܝܬܐ ܐܝܬܝܗ ܒܛܘܪܥܒܕܝܢ ܒܦܢܝܬܐ ܕܛܘܪ ܐܝܙܠܐ. ܐܝܬ ܒܗ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ...')
 
(ܕܟܝܬ.)
 
'''ܚܒܒ''' (ܬܘܪܟܐܝܬ݂:[[ܠܫܢܐ Guzelsu,ܛܘܪܩܝܐ|ܛܘܪܩܐܝܬ]] Güzelsu܆ [[ܛܘܪܝܐ:|ܛܘܪܐܝܬ]] ܐܚܒ݂ܐ) ܗܕܐܐܝܬܝܗ̇ ܩܪܝܬܐ ܐܝܬܝܗܒ[[ܛܘܪ ܒܛܘܪܥܒܕܝܢܥܒܕܝܢ]] ܒܦܢܝܬܐ ܕܛܘܪܕ[[ܛܘܪ ܐܝܙܠܐ]] ܝܘܡܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕ[[ܛܘܪܩܝܐ]]. ܐܝܬ ܒܗܒܗ̇ [[ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܒܟܘܣ]] ܘܐܦ [[ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܠܝܐ.]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܩܘܪܝܐ ܒܛܘܪܩܝܐ]]