«ܒܝܬ ܟܬܒܐ ܕܐܫܘܪܒܢܝܦܠ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ (334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܒܝܬ ܟܬܒܐ ܕܐܫܘܪ ܒܢܐܦܠ ܠ ܒܝܬ ܟܬܒܐ ܕܐܫܘܪܒܢܝܦܠ: ܟܬܒܬܐ ܬܪܝܨܬܐ.)
(ܕܟܝܬ.)
 
[[ܠܦܦܐ:Cuneiform script.jpg|thumb|ܠܘܚܐ ܕܟܬܝܒܐ ܒ[[ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ]]]]
 
'''ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܕܐܫܘܪ ܒܢܐܦܠܕܐܫܘܪܒܢܝܦܠ ܡܠܟܝܐ''' ܐܫܬܬܐܣ ܒܕܪܐ ܕܫܒܥܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܠܕܐ ܘܐܬܟܢܝ ܒܫܡܐ ܕܡܠܟܐ [[ܐܫܘܪ ܒܢܐܦܠܐܫܘܪܒܢܝܦܠ]] ܗܘ ܕܗܘܐ ܡܠܟܐ ܐܚܪܝܐ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܐܕ[[ܡܠܟܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܚܕܬܐ]]. ܐܬܚܫܒ ܗܢܐ ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܥܠ ܐܠܦ̈ܐ ܕܠܘܚ̈ܐ ܛܝܢܝ̈ܬܐ ܒܪܒܘܬܐ ܕܝܠܝ ܐܬܟܬܒ ܒܠܫܢܐܒ[[ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ]] ܟܕ ܗܘܐ ܒܓܘܗܝܢ ܡܠܘܐܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܗܦܚ ܠܕܪܐ ܕܫܒܥܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܠܕܐ܀
 
ܒܬܪ ܢܦܠܬ ܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܢܝܢܘܐ]] ܒܫܢܬ 612 ܒܝܕܡܢ ܐܘܝܘܬܐ ܕ[[ܟܠܕܝܐ|ܟܠܕ̈ܝܐ]] ܘܕ[[ܣܩܘܬܝܐ|ܣܩܘܬܝ̈ܐ]] ܘܕ[[ܡܕܝܐ|ܡܕ̈ܝܐ]] ܗܢܘܢ ܕܐܢܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܐܝܪ̈ܐܢܝܐ ܥܬܝ̈ܩܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܐܡܪܘܢ ܕܢܘܪܐ ܐܬܝܬ ܥܠ ܗܢܐ ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܘܠܘܚ̈ܐܘܥܠ ܠܘܚ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܦܫܪ ܡܢ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ܆ ܘܐܬܐ ܗܢܐ ܓܕܫܐ ܫܘܬܦ ܒܢܛܪܬܐ ܕܒܨܝܪ̈ܬܐ ܡܢ ܗܢܝܢ ܠܘܚ̈ܐ. ܘܗܢܐ ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܚܒܫ ܩܪܝܒܐ ܠܐܠܦܐ ܠܘܚ̈ܝܢ ܛܝܢܝ̈ܬܐܛܝܢܝ̈ܢ ܘܣܓܝ̈ܐܬܐܘܣܓܝ̈ܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܗܘܐܕܗܘ̈ܝ ܬܡܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܢܐ ܡܢܝܢܐ܀
 
ܫܘܦܐ ܕܗܢܐ ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܥܬܝܩܬܐ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ|ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ]]. ܗܫܐܝܬ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢ ܗܢܝܢ ܠܘܚܐܠܘܚ̈ܐ ܐܢܝܢ ܒܓܘ [[ܒܝܬ ܥܬܩܐ ܒܪܝܛܢܝܐ|ܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܒܪܝܛܢܝܐ]] ܒ[[ܠܘܢܕܘܢ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܐܫܘܪ]]